Welcome, Guest

Bunch of Quotes I Gained from over the years
(0 viewing) 
A Board for Yidden who are not as addicted, and for whom Torah/Chizuk/Chassidus can still help them stop.
 • Page:
 • 1

TOPIC: Bunch of Quotes I Gained from over the years 449 Views

Bunch of Quotes I Gained from over the years 24 Nov 2020 20:34 #357766

 • excellence
 • Current streak: 80 days
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 318
 • Karma: 15

·         וכל טוב אשר יעשה האדם בזמן בחרותו ויאחז בדרכי התשובה והפרישות הוא יותר חשוב ומרוצה לפני המקום באשר יש בו רתיחת הדם ויצרו תקפו והוא גבור הכובש את יצרו וכמאמר רבותינו ז"ל שפירשו אשרי איש ירא את ה' (תהילים קיב/א) אשרי השב בתשובה כשהוא איש דהיינו בזמן בחרותו ומתוך שירגיל עצמו לילך בדרך טובים כה יעשה וכה יוסיף" [פלא יועץ ערך בחור]

·         "ולכן נצטווינו לזכור בכל יום יציאת מצרים ואין המכוון על הזכרה בפה בלבד אלא שיהיה דבר זה נקבע בעומק לב כל ישראל שבאם חס ושלום יהיה משוקע באיזה תאווה וסיאוב רחמנא לצלן ולא יוכל לשית עצה בנפשו אל יתייאש עצמו רק שיאמין ויצפה להשם יתברך שיוצאו מהסגרו כי יתחזק לבבו שאננו משוקע ממה שהיו אז ישראל משוקעים במ"ט שערי טומאה והשם יתברך הוציאם משם בלי אתרעותא דלתתא כן גם לי יעזור השם יתברך ולזה נצטווינו לזכור יציאת מצרים" [פרי צדיק פסח אות כד]

·         "ויאמר המלט על נפשך אל תביט אחריך..... ההרה המלט פן תספה- הרמז לכל אדם שאומרים לו תמיד המלט על נפשך מיצה"ר ובאיזה מצב שרק נמצא אל תביט אחריך על העבר שלא היה טוב שיצה"ר רוצה בזה לייאש את האדם ואל תעמוד שלא יישאר לעמוד במקומו אלא ההרה המלט פן תספה" [לב שמחה אמרים פר' וירא]  

·        ''הבעש''ט ז''ל אמר על הפסוק הוא ינהגנו על מות מלשון עלמות כמו שמלמדין התינוק לילך מחזיקין אותו קצת וכשהתינוק יכול לילך קצת מרחיקין ממנו קצת וכשיכול יותר מרחיקין ממנו יותר הגם שלפעמים נופל אחר כך אף א על פי כן זה רצון האב שיפול ויעמיד את עצמו וזה פירוש הפסוק בשכבך ובקומך דהיינו תיכף  כשתשכב יעמוד אז ועל יפול מזה לזה וזהו כרע שכב כארי'' [אמרי אמת פר' כי תבא כז/ח]

Last Edit: 24 Nov 2020 20:39 by excellence.

Re: Bunch of Quotes I Gained from over the years 24 Nov 2020 20:38 #357767

 • excellence
 • Current streak: 80 days
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 318
 • Karma: 15

·         "כשם שצריך האדם להאמין בהשי"ת כך צריך אחר כך להאמין בעצמו, ר"ל שיש להשי"ת עסק עמו ושאיננו פועל בטל שבן לילה היה ובן לילה אבד, וכחיתו שדה שלאחר מיתתם נאבדו ואינם, רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשעושה רצונו"  [צדקת הצדיק אות קנד]

·         "כי תשא את ראש בני ישראל- אמר משה, רבש"ע משבעים אומות אין את מצוני על אחת מהם אלא על ישראל, כי תשא את ראש בני ישראל, ואל בני ישראל תאמר, ואל בני ישראל תדבר, צו את בני ישראל, דבר אל בני ישראל, ואתה תצוה את בני ישראל, כל מה שאתה מצויני על בני ישראל, אמר לו לפי שהן חביבין עלי מכל האומות והם סגלתי ולהם חשקתי ובהם בחרתי שנאמר ובך בחר השם ליהות לו לעם סגולה מכל העמים, בא וראה כמה חבבן שמזכירן חמשה פעמים בפסוק אחד שנאמר (במדבר ח/יט) ואתנה את הלווים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש..." [מדרש תנחומא ריש כי תשא]

·         "אבל באמת כל אחד מישראל הוא מדוגל בדבר אחד על כל ישראל ובדבר זה הוא בבחינת מלך על ישראל" [פרי צדיק פר' שקלים אות ד]

·         אשריכם על מי באתם להתמנות על בני אברהם יצחק ויעקב על בני אדם שנקראו אחים ורעים חלק ונחלה חבל נחלתו צאן מרעיתו וכל לשון חבה" [ספרי דברים א/טו]

·         "אמר רב יהודה אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קודשא בריך הוא לישראל הוו שאגין ככפיריא למירדף אבתריה" [זוהר הקדוש שמות ה:]

·         "ובתוך העולם הזה מצא הקב"ה את עמו ישראל שחביבים לו ביותר עד שנקראו לו בשם בנים, כמו שאמר הכתוב בנים אתם.... וערבים עליו בקולם כמו שאמר הכתוב השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך נוה" [שמירת הלשון שער התבונה פרק י]

·         "יתן האדם אל לבו גודל השמחה והחדוה במה שיצר וברא אותו היוצר והבורא יתברך ויתעלה בתוך עדת בני ישראל עם קדוש הישראלי ולא יצר וברא אותו בין עם מן העמים והיה עובד ומשתחווה לפסל ומסכה..... ולא היה יודע כלל מהבורא..... גם לא היה יודע מתורתו הקדושה והתמימה ומגבורותיו ונפלאותיו וחכמתו הנפלאה שאנחנו עם קדוש יודעים מתורתו הקדושה שנתן לנו, לא לעם אחר כל כך תגדל שמחתו עד שכמעט תתבטל מציאותו הגשמי מרוב התשוקה וההתלבות מאהבה באלקותו יתברך ויתעלה זכרו לעד ואיך לא יבער לב האדם ממש כאש בוערה בברכתו ברכה מרוב החדוה והשמחה" [יסוד ושורש העבודה- על הברכה שלא עשני גוי]

·         "ונפל ממנו רב- כל מה שיפול מהם ואפילו הוא יחידי חשוב לפני רב" [רש"י שמות יט/כא]

·         "ישראל נמשלו לכוכבים(אסתר ז/יא)- איתא בשפת אמת שהכוונה שכמו הכוכבים לפי ראות העיינים בהאי עלמא נראים הם קטנים מאוד עד שבקושי רב אפשר לראותם אמנם על פי אמת גדלם עצום מספר ויש מהם שגודלם עולה על כל העולם כולו ולכך נדמים בני ישראל שכל בר ישראל באשר הוא עומד אם נביט אל תוככי נשמתו נראה שהיא מאירה באור יקרות וכוחה עצום ונשגב" [שפת אמת שנת תרמו ד"ה במדרש]

Re: Bunch of Quotes I Gained from over the years 24 Nov 2020 21:10 #357768

 • Grant400
 • Current streak: 5 days
 • OFFLINE
 • Platinum Boarder
 • Posts: 1096
 • Karma: 117
My dear R' Excellence, thank for all your beautiful chizuk you give on this forum. But what about your struggles? Your falls etc.? I don't remember seeing any introduction to who you are and what you're here for (if you did I apologize and would like to know where). Can you please introduce yourself? Don't stay a stranger. We would love to get to know you!

Re: Bunch of Quotes I Gained from over the years 25 Nov 2020 06:18 #357796

 • excellence
 • Current streak: 80 days
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 318
 • Karma: 15
Thanks for showing interest. not ready just yet. but will do with time Be''H. In the mean time we shall all "grant" you permission to continue enhancing us with your 400 or so posts. soon you will need to change your name to Grant 500! 

Re: Bunch of Quotes I Gained from over the years 27 Oct 2021 00:50 #373621

 • Rebuild613
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 160
 • Karma: 60
@excellence
 I have a feeling that  Excellence  is your real name not your Nickname.
Demolished is my real name
Fool is my middle name
Last Edit: 27 Oct 2021 00:52 by Rebuild613.

Re: Bunch of Quotes I Gained from over the years 27 Oct 2021 19:42 #373634

 • excellence
 • Current streak: 80 days
 • OFFLINE
 • Gold Boarder
 • Posts: 318
 • Karma: 15
Rebuild613 wrote on 27 Oct 2021 00:50:
@excellence
 I have a feeling that  Excellence  is your real name not your Nickname.

@Rebuild613, I have a feeling that Demolished is NOT your real name.
Last Edit: 27 Oct 2021 19:42 by excellence.
 • Page:
 • 1
Time to create page: 0.54 seconds

Are you sure?

Yes